• International Conference on Thrombosis and Embolism

  International Conference on Thrombosis and Embolism

  Berzelius symposium 93

  Sista anmälningsdatum för kursen är 3 okt 2016
  Kursen startar den 17 nov 2016
 • Idéseminarium 1-2 december

  Idéseminarium 1-2 december

  INBJUDNA TORSDAG 1 DECEMBER : Lokalföreningsrepresentanter och Referensgruppen för Projekt 2016 Utveckling av lokal fortbildning (ULF), delprojekt 3 FREDAG 2 DECEMBER (med möjlighet att anlända till gemensam middag torsdag kväll) Samtliga råd Fortbildningssamordnare SFAM:s nätverk Övriga fortbildningsintresserade

  Sista anmälningsdatum för kursen är 6 okt 2016
  Kursen startar den 1 dec 2016
 • 13:e Nationella Kvalitetsdagen för primärvården

  13:e Nationella Kvalitetsdagen för primärvården

  Tema: Förbättringsarbete i praktiken. Hur gör vi skillnad i vardagen?

  Sista anmälningsdatum för kursen är 30 okt 2016
  Kursen startar den 24 nov 2016
 • Allmänläkarpraktikan - Barn

  Allmänläkarpraktikan - Barn

  Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkret handledning i hälsovårdsfrågor samt förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande sjukdomarna hos barn

 • Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvården, den palliativa vården, geriatriken och ger en fördjupning i den medicinska behandlingen av symtomlindring i livets slutskede.

  Kursen startar den 7 dec 2016
 • Återgång i arbete. Processer, bedömningar, åtgärder.

  Återgång i arbete. Processer, bedömningar, åtgärder.

  Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda 
individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärdssamhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete involverar i allmänhet arbetsplatsen som en central 
aktör och arena för åtgärder, medan praktiken ofta är annorlunda. 
Boken belyser förutsättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten 
i dessa processer.

 • ST-boken

  ST-boken

  Denna lärobok är den första som sätter hela specialiseringstjänstgöringen för läkare (ST) i fokus. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till ST-bokens mångfald, som inkluderar fakta om ST 2008 och den nya ST som gäller från 2015. I den första delen av ST-boken reflekterar läkare om sina personliga erfarenheter av ST. Övriga kapitel är inriktade på gemensamma specialitetsövergripande ämnen.

 • Avancerad kurs i behandling av ben- & fotsår

  Avancerad kurs i behandling av ben- & fotsår

  Dagen ger en bred uppdatering av bensåret från dermatologisk synvinkel och vänder sig till läkare och specialintresserade sjuksköterskor inom främst primärvård och äldresjukvård. Men även till sjukhusverksamheter som berörs av de dermatologiska frågorna.

  Kursen startar den 11 okt 2016
 • Allmänmedicin.se

  Allmänmedicin.se

  Allmänmedicin.se är en komplett medicinsk informationstjänst som är utvecklad för att underlätta och effektivisera arbetet som allmänläkare. Skapad av allmänläkare för allmänläkare.

 • Recension: En rapport från livets resa

  Recension: En rapport från livets resa

  AllmänMedicin 2-2016: Karlsson, Anna-Karin. En reserapport. Stockholm: Författares bokmaskin 2015. 60 s. ISBN 978-91-639-0061-7.

  20 september 2016
 • Visa fler